PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Bony_szkoleniowe.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Bony szkoleniowe

Bon szkoleniowy: na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia urząd może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  

W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 

Urząd finansuje koszty, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu szkoleniowego proszone są o kontakt z doradcą klienta.


Osoby zainteresowane bonem szkoleniowym proszone są o kontakt z doradcą klienta.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 z późniejszymi zmianami).