PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/Jednorazowa_refundacja_skladek_ZUS.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Jednorazowa refundacja składek ZUS

Jednoraowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.

 Jednorazowa refundacja składek może być organizowana u:

            pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
            jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

 

 Warunki refundacji:

 

 Obowiązek zwrotu refundacji:

            W przypadku złożenia niezgodnych z prawdą informacji, zaświadczeń lub oświadczeń organizator jest zobowiązany
            do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty udzielonej   pomocy
            od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc
 de minimis

  • 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014),

 

Podstawa prawna:
- art. 47 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014   poz. 846);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
   publicznej;
- Rozporządzenie 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108    Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w. 258