PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dodatek_aktywizacyjny.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie jego pobierania podejmie zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

  1. W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  2. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. Skierowania bezrobotniego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1.
  2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
  3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego

Do wniosku o wypłatę dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. Chyba, że najpierw zostanie złożony wniosek wraz z potwierdzeniem przyszłego zatrudnienia, a zatrudnienie rozpoczyna się w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. W tej sytuacji dodatek przyznany będzie od dnia podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, zobowiązane są do dostarczenia w ciągu pierwszych dni miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny – zaświadczenia potwierdzającego, że nadal są zatrudnione.

Osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez PUP powinny dostarczać w wyżej wymienionym terminie – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia brutto.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Anna Sztwiertnia Kierownik refereatu ds. ewidencji i świadczeń 32 4342790 w.251  
Elzbieta Pergoł Referent ds. ewidencji i świadczeń 32 4342790 w.259
Danuta Hoderna Specjalista ds. ewidencji i świadczeń 32 4342790 w.255  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny [ 1 ]
ikona DOC Wniosek o dodatek.doc 21-10-13 12:18 13KB pobierz