PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dokumenty_wymagane_pierwsza_rejestracja.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.
Rejestracja jest czynna od godz. 7:30 do 14:30.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy dokonującemu rejestracji:

Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej lub odmowy złożenia podpisu na wniosku o dokonanie rejestracji przez osobę rejestrującą się.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na dokonanie rejestracji osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

Osoby, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jej nie rozpoczęły przedkładają:

Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają

Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, przedkładają:

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku chorobowego i je utraciły przedkładają:

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznegow krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy aktywizacyjnej przedkłądają:

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Patrycja Mazurek Specjalista ds. rejestracji 32 4342004 w.269