PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/pozyczka_szkoleniowa.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Pożyczka szkoleniowa

 Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy
w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 wraz z późn.zm.)

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Małgorzata Matynia-Jośko  Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 4342790 w. 280