Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmusCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmICGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_psCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aYCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

Praktyki absolwenckie

Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwanie doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Uprawnionym do odbywania praktyki absolwenckiej, zwanym dalej praktykantem, jest osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Praktyki absolwenckie mogą być odbywane u osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwane dalej podmiotem przyjmującym na praktykę.

Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku odpłatnej praktyki absolwenckiej wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Praktykant odbywa praktykę na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, którą zawiera z podmiotem przyjmującym na praktykę.

Umowa, o której mowa powyżej, powinna określać w szczególności:

 1. rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne (umowa nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie Kodeksu pracy);
 2. okres odbywania praktyki;
 3. tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki;
 4. wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Kolejna umowa pomiędzy praktykantem a tym samym podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwa tylko na łączny okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, gdy praktyka absolwencka jest odbywana nieodpłatnie. W przypadku praktyki absolwenckiej odbywanej odpłatnie, umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Odbywanie praktyki absolwenckiej a status bezrobotnego

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku zgłoszenia się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Bezrobotnemu, który odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052 – dalej zwana „ustawa o praktykach”),
- Art. 2 ust. 2, art. 33 ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1482 z późn. zm.).

 Utworzono: 2012-11-17 08:25 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:17
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 14085
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXut0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RB0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_R0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1l0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByd0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsN0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDN0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDR0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtN0ADg_1WgRETr_sSLmK5KZQWmLUXGe8bK3wLQDMMcEEg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzsCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0ACGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZICGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsagCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgoCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxECGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMYCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AcCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStcCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gMCGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII0CGVso87wp3h8sKjqQIJvAGXKVS2K36H6eIWD2taSO_A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl