PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/rejestracja_w_urzedzie_pracy_bezrobotny.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej, lub innej osoby poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Procedura rejestracji:

  1. Bezrobotny zgłasza się w celu dokonania rejestracji do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie jest zameldowany – do Powiatowego Urzędu Pracy, na którego obszarze działania przebywa. Osoba, która nie jest zameldowana  lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
  2. REJESTRACJA BEZROBOTNEGO NASTĘPUJE W DNIU PRZEDŁOŻENIA KOMPLETU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, po wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji oraz  poświadczeniu  własnoręcznym podpisem, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy, prawidłowości danych  i oświadczeń zamieszczonych we wniosku o dokonanie rejestracji.
  3. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadomienia w terminie 7 dni Powiatowego Urzędu Pracy  o wszelkich          zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji.
  4. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi Powiatowego urzędu Pracy dokonującemu rejestracji:

Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów , o których mowa w pkt  4 lub odmowy złożenia podpisu na wniosku o dokonanie rejestracji przez osobę rejestrującą się.  W szczególnie  uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może wyrazić zgodę na dokonanie  rejestracji osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

 

Rejestracja odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach w pokoju nr 11.

Zobacz jakie dokumenty są wymagane podczas rejestracji:

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Patrycja Mazurek Specjalista ds. rejestracji 32 4342004 w.269