Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb
Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

Jednorazowe środki na podjęcie dzialalności gospodarczej

Kryteria i zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych "dofinansowaniem"

 

DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ TYLKO OSOBOM BEZROBOTNYM oraz ABSOLWENTOM KLUBÓW I CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ oraz POSZUKUJĄCYM PRACY OPIEKUNOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

I. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONY PO SPEŁNIENIU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • W okresie  poprzedzającym  złożenie wniosku (okres badawczy-12 m-cy) nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego  dorosłych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • Nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności,
 • Nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • Nie był w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dn. 06.06.1997r-Kodeks Karny,
 • Spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić nie zalega z opłacaniem składek   i innych danin publicznoprawnych oraz nie ma przeterminowanych zobowiązań,
 • Spełnia warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) albo w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24.07.2007r. w spawie stosowania art 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str6) w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa,
 • Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.


II. ABY UZYSKAĆ DOTACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach wniosek zawierający i określający /wniosek dostępny poniżej:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • kalkulację kosztów (oraz źródła ich finansowania) związanych z podjęciem działalności jakie zostaną poniesione ze środków otrzymanych,
 • szczegółową specyfikację wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej oraz harmonogram wydatków  w ramach wnioskowanych środków,
 • formę zabezpieczenia zwrotu środków, w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej;
 •  oświadczenia o :

- niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
-spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu  MRPiPS z dn. 14.07.2017 r .w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz.U. 2017 poz. 1380);
-
nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
-wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
-niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
-niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 06.06.1997r-Kodeks karny;
-niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego Starosty;

 • w przypadku zamiaru przystąpienia do istniejącej spółdzielni socjalnej Bezrobotny do wniosku dołącza pisemną informację:

- o przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu opłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu oraz spełnieniu innych warunków określonych w tym zobowiązaniu;
- niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem składek i innych danin publicznych i nie posiadaniu przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych;
-nieznajdowaniu się w stanie likwidacji.

W przypadku prowadzenie wcześniej działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu prowadzenia ww. działalności.


III. WYDATKI WSKAZANE WE WNIOSKU MUSZĄ BYĆ UZASADNIONE:

Na następujące rodzaje wydatków nie będą przyznawane środki:

 • zakup udziału lub akcji w spółkach oraz obligacji i innych instrumentów finansowych 
 • opłaty administracyjne, skarbowe i eksploatacyjne (media, płace, opłaty ZUS-u, kaucje, podatki, koncesje), -za wyjątkiem pierwszego czynszu do wys. 2000 zł
 • zakup nieruchomości,
 • zakup środka transportu,
 • zakup ziemi
 • zakup środków i usług na podjęcie działalności od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii prostej, 
 • remonty obiektów funkcjonujących jako obiekty mieszkalne
 • zakup wyposażenia w ramach umowy leasingu.

Jest dopuszczalne przeznaczenie max 50% uzyskanych środków na towar

Środki przyznawane Bezrobotnemu stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów  rozporządzenia komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub rozporządzenia komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub  rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).

IV. WNIOSEK PODLEGA OCENIE:

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane są następujące kryteria:

 • Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia:
  • jakość merytoryczna przedstawionego wniosku,
  • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności,
  • udział środków własnych (co najmniej 25%)
 • Przeznaczenie środków na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności.
 • Predyspozycje osobowe Bezrobotnego, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi.
 • Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe  dotyczące planowanej działalności.
 • Zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach.

V. UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI:

Przyznawanie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Zgodnie z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka wnioskodawcy na zawarcie umowy.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, należy zwrócić w ciągu 30 dni całość środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia ich uzyskania.

Udzielenie środków, bądź refundacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy wnioskodawcą,  a  Prezydentem Miasta Żory, którego reprezentantem jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Zawarcie umowy o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia tj. złożeniu zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, w przypadku naruszenia warunków umowy, w formie poręczenia (jeden poręczyciel) uwzględniając średnią dochodu netto poręczyciela z poprzednich 3 miesięcy, którego wysokość będzie stanowić min. 15% kwoty udzielonej dotacji, jednak nie mniej niż 3000,00 zł. netto.

Poręczycielami nie mogą być:

 • osoby pracujące na czas określony,
 • pracownicy zakładu będącego w likwidacji,
 • współmałżonek,
 • emeryci i renciści, którzy mają skończone 70 lat.

Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Bezrobotny.

Zgodnie z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie cywilne.

Umowa o udzielenie jednorazowych środków dla bezrobotnego określa jednoznacznie:

 • datę zawarcia umowy,
 • strony umowy,
 • kwotę środków,
 • cel na jaki zostaną przyznane,
 • zobowiązania stron,
 • zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków,
 • konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków.

Obowiązki wnioskodawcy określone w umowie:

 • prowadzenie działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • rozpoczęcie działalności w terminie określonym w umowie,
 • rozdysponowanie środków zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem,
 • wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem,
 • udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • przedkładania co pół roku zaświadczenia z  ZUS o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń,
 • zgłaszanie o wszelkich zmianach dotyczących działalności,
 • zwrot środków wraz z ustawowymi odsetkami w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego wezwania, w przypadku naruszenia warunków umowy

 

PROCEDURA UDZIELANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I.ZŁOŻENIE WNIOSKU

II.ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ ( do 30 dni od złożenia wniosku)

III.POZYTYWNE/NEGATYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

IV.W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU:

 1. UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 2. PRZELANIE ŚRODKÓW NA OSOBISTE KONTO BANKOWE
 3. ZAKUP SPRZĘTU - ZGODNIE Z UMOWĄ I OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI-ZGŁOSZENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM
 4. PO 12 MIESIĄCACH UMOWA WYGASA

Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy absolwent CIS ,absolwent KIS oraz poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej spełniają warunki, o których mowa w pkt. I , II i III

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 23 – I piętro tel. +48 32 4342 790 wew. 267

 

Podstawa prawna:
- Art. 46 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 wraz z późn. zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380 )
- Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
- Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U nr 59,poz.404 z 2007r. oraz z 2008r. nr 93,poz.585 oraz z 2010r. Nr 18,poz.99)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Joanna Staszczyk doradca zawodowy 32 4342790 w. 267
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 3 ]
ikona DOC Wniosek o przyznanie dotacji na działalność gospodarczą.doc 31-12-19 09:43 168KB pobierz
ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Wojciech Śniegoń 2020-09-15 08:24
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10222
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RABC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3n7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl