Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

Okres trwania stażu może wynosić:

 • od 3 do 12 m-cy – dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
 • od 3 do 6 m-cy – dla pozostałych bezrobotnych

Ze względu na ograniczone środki oraz duże zainteresowanie tą formą aktywizacji
PUP najczęściej zawiera umowę stażową na okres maksymalnie 6-ciu miesięcy.

 

Warunki odbywania stażu przez bezrobotnych:

 • Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu, otrzymując w zamian z Powiatowego Urzędu Pracy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych (Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i świeta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy).
 • Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzilić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 • Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
  Po zakończeniu stażu Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu.
 • Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
  Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Organizatorami stażu mogą być:

 • pracodawcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gosodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników,
 • organizacje pozarządowe.

Organizator, zainteresowany przyjęciem stażysty składa w PUP wniosek
(do pobrania na końcu strony).

Informacje dla organizatorów stażu:

 • O staż może się ubiegać organizator, który prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku, a w przypadku organizatorów, którym została udzielona dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - po 12 miesiącach prowadzenia działalności.
 • Staże organizowane będą w szczególności u organizatorów, którzy:
        - deklarują zatrudnienie osobom, które ukończyły staż,
        - wykazali się dużą efektywnością zatrudnienia po usługach oferowanych przez urząd,
        - nie korzystali dotychczas z refundowanych form aktywizacji osób bezrobotnych. 
 • Staże nie będą organizowane u organizatorów, którzy:
  • znajudją się w stanie likwidacji lub upadłości, bądź w których przeprowadzane są zwolnienia grupowe,
  • w okresie do 365 dnie przez złożeniem wniosku zostali skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie
   praw pracowniczych lub są objęci postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
  • zalegają z opłatami w ZUS lub US,
  • nie wywiązali się z deklaracji zatrudnieniowych zawartych w umowach z urzędem pracy w okresie ostatnich
   12 miesięcy liczonych od dania zakończenia tej umowy.
 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
  U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Organizator na wniosku może wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.
 • Bezrobotny nie może być kierowany ponownie na staż do tego samego organizatora na tym samaym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.
 • Staż nie będzie organizowany na stanowiskach i w zawodach, które nie zapewniają możliwości nabycia nowych kwalifikacji lub umiejętności oraz przy pracach prostych (np. sprzątaczka, zamiatacz).
 • Staż nie będzie organizowany, w przypadku gdy miejsce świadczenia pracy w ramach stażu pokrywa się z adresem zamieszkania stażysty.
 • Osoby bezrobotne, które odbyły praktyczną naukę zawodu, mogą być kierowane na staż do tego samego Organizatora pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Organizator może przyjąć na staż członka rodziny pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy. Powyższy zapis dot. także kandydata będącego członkiem rodziny osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego w przypadku spółki kapitałowej lub będącej wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 • Osoby bezrobotne nie mogą być kierowane na staż do tego samego Organizatora, u którego wcześniej pracowały.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skierowanie na staż, w przypadku gdy praca u organizatora stażu miała charakter krótkotrwały.
 • Ze względu na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz ich ograniczoność urząd może nie wyrazić zgody na organizację kolejnych miejsc stażowych w przypadku gdy organizator jest w trakcie realizacji umowy stażowej.
 • Organizator jest zobowiązany do przeszkolenia stażysty  na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.
 • Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
 • Po zakończeniu stażu organizator wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. 
 • W przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
  - kserokopię dokumentów stanowiących podstawę prawną posiadania gospodarstwa  rolnego (akt notarialny,
     umowę dzierżawy, użyczenia itp.);
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym
    obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub o prowadzeniu działu
    specjalnego produkcji rolnej;
  - zaświadczenie z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe).

Wybór ogranizatorów, z którymi zostanie podpisana umowa stażowa dokonywany jest przez Zespół ds. oceny wniosków, na podstawie obowiązujących w tut. urzędzie zasad oceny wniosków stażowych (do pobrania na końcu strony). 

Terminy posiedzeń Zespołu ds. oceny wniosków stażowych publikowane są na bieżąco
w dziale AKTUALNOŚCI

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora warunków stażu, po wysłuchaniu organizatora;
 • PUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
        - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
        - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy
          w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania
          na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
        - usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwała staż:

 • Jest obowiązana do zwrotu kosztów zorganizowania stażu tj. kosztów badań lekarskich i kosztów przejazdu jeżeli były refundowane przez urząd,
 • Zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
  - 120 dni – w przypadku pierwszego przerwania,
  - 180 dni – w przypadku drugiego przerwania,
  - 270 dni – w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

Okres pobierania stypendium:

 • Wlicza się do okresu pracy  wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie wlicza się jednak do:
  - okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  - stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Podstawa prawna:
- art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2015 r . poz. 149 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 
  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
- Regulamin organizacji przez PUP w Żorach staży dla osób bezrobotnych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

  Stanowisko Telefon Adres e-mail
Aneta Dolińska

doradca zawodowy - doradca klienta
(obsługa klientów na literę A, B, C, D, E, F, H, I, J)
- pok. 2

32 4342004 w.252
Joanna Staszczyk doradca zawodowy- doradca klienta
(obsługa klientów na literę G, K, L, Ł, N)
- pok. 3
32 4342004 w.253
Izabela Prządka pośrednik pracy - doradca klienta
(obsługa klientów na literę M, O, P, R, T)
- pok. 7
32 4342004 w.256
Edyta Grześkiewicz doradca zawodowy - doradca klienta
(obsługa klientów na literę S, Ś, U, W, Z, Ź, Ż)
- pok. 8

32 4342004 w.268
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
(obsługa pracodawców)
- pok. 20
32 4342004 w.258

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 13 ]
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 26-06-19 08:38 336.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 26-06-19 08:38 557.94KB pobierz
ikona DOC Wniosek na staż ze środków PFRON 30-03-18 08:50 327.5KB pobierz
ikona PDF Wniosek na staż ze środków PFRON 30-03-18 08:50 404.95KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 16-12-14 13:32 246.69KB pobierz
ikona PDF Zasady oceny wniosków stażowych 18-12-17 13:35 316.05KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona DOC Prośba o przedłużenie stażu 06-05-13 12:02 27KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 21-01-19 13:03 50KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 21-01-19 13:04 40KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Grażyna Bartecka 2019-06-26 08:12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5054
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByewbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNQpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1Qpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl