PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/stypendium_podjecie_nauki.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki

 

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki może otrzymać osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach podjęła dalszą naukę.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, nabór wniosków o stypendium z tytułu kontynuowania nauki został wstrzymany.

O stypendium z tytułu kontynuowania nauki może starać się osoba, która:

                         - w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach
                            szkoły publicznej, lub

                         - w szkole wyższej, gdzie studiuje w systemie studiów niestacjonarnych

Zainteresowana osoba składa w urzędzie wniosek o zawarcie umowy o zwrot kosztów zakwaterowania.

Warunki refundacji:

Podstawa prawna:
- art. 55 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 w.258