PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/stypendium_studia_podyplomowe.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

 

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych. Wpłata środków przekazywana jest bezpośrednio na konto uczelni.

 

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiow do planowanego terminu ich ukończenia.

Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy.

 Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 wraz z późn. zm.)

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Małgorzata Matynia-Jośko Specjalista ds. rozwoju zawodowego   32 4342790 w.280