PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/swiadczenia_rolnicy_zwalniani_pracy.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku:

Przysługuje:

Starosta może:

Świadczenia przyznaje się osobie, o której mowa wyżej, jeżeli:

Pokrycie składek, o którym mowa wyżej, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na odpowiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolników, na podstawie decyzji właściwego starosty wydanej na wniosek rolnika obowiązanego do zapłacenia składek, kwot należności z tytułu poszczególnych rat kwartalnych. Świadczenie to przysługuje począwszy od najbliższej raty kwartalnej, której wymagalność przypada po dniu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Przyznanej jednorazowo środki, o których mowa wyżej, stanowią pomoc de mini mis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:
- Art. 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).