PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:851.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2019-10-18)

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach ogłasza kolejny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS (z limitu podstawowego; aktualna kwota środków: 26.168.60 zł.) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych - zgodnie z barometrem zawodów 2019 - miasto Żory;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup,
  o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez
  co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
  nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 Termin naboru wniosków: od 21.10.2019r. do 23.10.2019r. do godziny 14.30

Uzupełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie naboru w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach w sekretariacie (pokój 17 – I piętro).

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przyznawania środków z KFS:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Zasady przyznawania środków KFS zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy - Zasady KFS PRRP_od VII 2019.pdf

Karta oceny wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego z KFS - karta oceny_KFS_2019_od VII 2019.pdf

Zasady i karta oceny dostępne są na http://pup.zory.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców, formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców, Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Wniosek i załączniki dostępne są na http://pup.zory.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców, dokumenty do pobrania, kategoria: Dla Pracodawców.