PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

  

 Prace interwencyjne mogą być organizowane u:

 

 Warunki refundacji:

 

Ze względu na racjonalność wydatkowania środków Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
organizuje prace interwencyjne obejmujące 6-cio miesięczną refundację
z obowiązkiem dalszego utrzymania zatrudnienia przez kolejne 3 miesiące
(pierwsza pozycja w poniższej tabeli).

 

Czas trwania refundacji

Częstotliwość

refundacji

Maksymalna wysokość

refundacji

Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji

 do 6 m-cy

za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

kwota zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia3 miesiące

do 6 m-cy

za każdy koleny miesiąc zatrudnienia

połowa minimalnego wynagrodzenia  + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

(dot. zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy)

 do 12 m-cy

 za co drugi miesiąc zatrudnienia

min. wynagrodzenie za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

do 12 m-cy

 za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

kwota zasiłku dla bezrobotnych + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

 


6 miesięcy

do 18 m-cy

 za co drugi miesiąc zatrudnienia

min. wynagrodzenie za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

 do 24 m-cy

 za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

do 50%* lub do 80%** min. wynagrodzenia
za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

* przy zatrudnieniu osób powyżej 50 roku życia, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa
do świadczenia przedemerytalnego

** przy zatrudnieniu osób, powyżej 50 roku życia, które spełniają warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

do 4 lat

za co drugi miesiąc zatrudnienia

do 50%* lub do 80%** min. wynagrodzenia
za pracę + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsekwencje nieutrzymania stanowiska pracy:

 Refundacja w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis

  • 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014),

 

Podstawa prawna:
- art. 51, 56 i 59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014 r.  poz. 846);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
   publicznej;
- Rozporządzenie 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
   Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
   z 24.12.2013).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w. 258   

 

 Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 7 ]
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - PO WER 23-04-21 13:33 322KB pobierz
ikona DOC wniosek o organizację prac interwencyjnych 23-03-21 13:12 340.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji prac interwencyjnych 06-10-20 09:51 323.66KB pobierz
ikona PDF wniosek o organizację prac interwencyjnych 23-03-21 13:13 778.79KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji 23-04-21 13:34 44.5KB pobierz
ikona DOC wniosek o wypłatę refundacji - RPO WSL 23-04-21 13:34 779.5KB pobierz