PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/prace_spolecznie_uzyteczne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowani: 

 

Świadczenia wynikające z wykonywania prac społecznie użytecznych

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej

Warunki refundacji:

Podstawa prawna:
- art. 73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1409 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych  (Dz. U. z 2011 r. nr 155 poz. 921)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów  32 4342004 w.258