PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/roboty_publiczne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Roboty publiczne

Roboty publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ze względu na brak środków finansowych, tut. urząd aktualnie nie prowadzi naboru wniosków na roboty publiczne.

 

Organizatorem robót publicznych mogą być:

Organizator robót publicznych składa wniosek o zorganizowanie robót publicznych
do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Warunki refundacji:

 

Pomoc udzielona w ramach robót publicznych podmiotom, prowadzącym działalność
gospodarczą (bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
jest pomocą de minimis.

 

 

Podstawa prawna:
- art. 57 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1482 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie  organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014 r.   poz. 864).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów 32 4342004 w.258