PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Kryteria i zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych "dofinansowaniem"

 

DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ TYLKO OSOBOM BEZROBOTNYM oraz ABSOLWENTOM KLUBÓW I CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ oraz POSZUKUJĄCYM PRACY OPIEKUNOM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

I. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW MOŻE BYĆ UWZGLĘDNIONY PO SPEŁNIENIU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:


II. ABY UZYSKAĆ DOTACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach wniosek zawierający i określający /wniosek dostępny poniżej:

- niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
-spełnianiu warunków określonych w Rozporządzeniu  MRPiPS z dn. 14.07.2017 r .w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej  (Dz.U. 2017 poz. 1380);
-
nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
-wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
-niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
-niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 06.06.1997r-Kodeks karny;
-niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego Starosty;

- o przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu opłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu oraz spełnieniu innych warunków określonych w tym zobowiązaniu;
- niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem składek i innych danin publicznych i nie posiadaniu przeterminowanych zobowiązań cywilnoprawnych;
-nieznajdowaniu się w stanie likwidacji.

W przypadku prowadzenie wcześniej działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z ZUS o braku zaległości z tytułu prowadzenia ww. działalności.


III. WYDATKI WSKAZANE WE WNIOSKU MUSZĄ BYĆ UZASADNIONE:

Na następujące rodzaje wydatków nie będą przyznawane środki:

Jest dopuszczalne przeznaczenie max 50% uzyskanych środków na towar

Środki przyznawane Bezrobotnemu stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów  rozporządzenia komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub rozporządzenia komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub  rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).

IV. WNIOSEK PODLEGA OCENIE:

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględniane są następujące kryteria:

V. UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI:

Przyznawanie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Zgodnie z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka wnioskodawcy na zawarcie umowy.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy, należy zwrócić w ciągu 30 dni całość środków wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia ich uzyskania.

Udzielenie środków, bądź refundacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy wnioskodawcą,  a  Prezydentem Miasta Żory, którego reprezentantem jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Zawarcie umowy o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i złożeniu zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia tj. złożeniu zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, w przypadku naruszenia warunków umowy, w formie poręczenia (jeden poręczyciel) uwzględniając średnią dochodu netto poręczyciela z poprzednich 3 miesięcy, którego wysokość będzie stanowić min. 15% kwoty udzielonej dotacji, jednak nie mniej niż 3000,00 zł. netto.

Poręczycielami nie mogą być:

Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Bezrobotny.

Zgodnie z art. 36 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie cywilne.

Umowa o udzielenie jednorazowych środków dla bezrobotnego określa jednoznacznie:

Obowiązki wnioskodawcy określone w umowie:

 

PROCEDURA UDZIELANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I.ZŁOŻENIE WNIOSKU

II.ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ ( do 30 dni od złożenia wniosku)

III.POZYTYWNE/NEGATYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

IV.W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU:

  1. UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  2. PRZELANIE ŚRODKÓW NA OSOBISTE KONTO BANKOWE
  3. ZAKUP SPRZĘTU - ZGODNIE Z UMOWĄ I OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI-ZGŁOSZENIE W URZĘDZIE SKARBOWYM
  4. PO 12 MIESIĄCACH UMOWA WYGASA

Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy absolwent CIS ,absolwent KIS oraz poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej spełniają warunki, o których mowa w pkt. I , II i III

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 23 – I piętro tel. +48 32 4342 790 wew. 267

 

Podstawa prawna:
- Art. 46 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 wraz z późn. zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380 )
- Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
- Rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U nr 59,poz.404 z 2007r. oraz z 2008r. nr 93,poz.585 oraz z 2010r. Nr 18,poz.99)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Joanna Staszczyk specjalista ds. programów 32 4342790 w. 267