PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/szkolenia.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Szkolenia

 SZKOLENIE: to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse
na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
w szczególności w przypadku:

Urząd kieruje na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.

Urząd może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli osoba bezrobotna ma możliwość podjęcia pracy, ale nie posiada wymaganych uprawnień, może starać się o skierowanie na szkolenie z urzędu pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

OSOBA, KTÓRA Z WŁASNEJ WINY NIE UKOŃCZYŁA SZKOLENIA, JEST OBOWIĄZANA DO ZWROTU KOSZTÓW SZKOLENIA.

Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu, z własnej winy przerwie szkolenie lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia - zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:


Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z doradcą klienta.
 
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1482 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 667).