PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/formy_aktywizacji/wyposazenie.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy

Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Starosta może zrefundować koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy:

– dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanego dalej „opiekunem”;

– dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy może być przyznana, jeżeli:

 II. ABY UZYSKAĆ REFUNDACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 Podmiot ubiegający się o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia dodatkowych miejsc pracy, składa w PUP właściwym ze względu na siedzibę tego podmiotu lub miejsce wykonywania pracy , wniosek określający w szczególności:

Do wniosku Pracodawca dołącza:

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia według kolejności zgłoszenia.

WNIOSEK PODLEGA OCENIE

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

Refundacji nie udziela sie, jeżeli łącznie z inna pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

UMOWA

 Umowa o refundacje wyposażenia lub doposażenia miejsc dla Podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą określa jednoznacznie:

Obowiązki Pracodawcy określone w umowie:

 PROCEDURA UDZIELANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

I.ZŁOŻENIE WNIOSKU

II.ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ ( do 30 dni od złożenia wniosku)

III.POZYTYWNE/NEGATYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

IV.W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU:

  1. UMOWA O SFINANSOWANIE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAZENIA STANOWISKA PRACY
  2. ZAKUP SPRZĘTU WSKAZANEGO W UMOWIE
  3. ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO Z TUT. URZĘDU NA WYPOSAŻONE STANOWISKO
  4. REFUNDACJA
  5. WYGAŚNIĘCIE UMOWY PO 24  MIESIĄCACH

 Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 wraz z późn. zmianami)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Joanna Staszczyk specjalista ds. programów 32 4342790 w.267