PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/index.html
Drukuj grafikę : tak / nie

formy wsparcia

Uprzejmie informujemy, że w związku z tzw. Tarczą antykryzysową urząd pracy realizuje następujące formy wsparcia:

  1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/pozyczki.html

  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/samozatrudnieni.html 

  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń skłądek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małego i średniego przedsiębiorcy - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/mikro_mali_sredni.html

  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz naleznych od tych wynagrodzeń skłądek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - więcej informacji na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/organizacje_pozarzadowe.html

  5. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) - więcej na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/pozyczka_dla_organizacji.html

  6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2) - więcej na stronie: http://www.pup.zory.pl/koronawirus_formy_wsparcia/wynagrodzenia_dla_koscielnej_osoby_prawnej.html

 
Informacje dla przedsiębiorców/organizacji, które zawarły umowy dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników:
- na temat wypłat poszczególnych transz dofinansowania
- na temat rozliczenia umowy, po zakończeniu okresu dofinansowania


UWAGA!!! Zmiany w Tarczy Antykryzysowej wprowadzone ustawą z dnia 19.06.2020 r....