Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

JFuHNAH6jSv0eCNTOo1SRc7uOddawIXwD6h6PjuCFNHnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

OwIYN6cRPbIjfJyYQVLbJxPcx3N9gkwiUqffhm3xyi3nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

vDCvkx5Q2R2pJz01FmwzFw-CugmadUcjvkGG0YJSbYXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

MPUqlJG8siAHqnKpVHkPsXCtwV17iD35mZVXPRQwgt7nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodwcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powarcającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Kto może być skierowany:

 • bezrobotny, jeżeli jest rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnym sprawującym opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego może złożyć:

 • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika).

O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy – w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego lub
 • 18 miesięcy – w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

 Obowiązek utrzymania stanowiska:

 •  pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia:
   • przez okres 6 miesięcy (w przypadku świadczenia przyznanego na 12 miesięcy),
   • przez okres 9 miesięcy (w przypadku świadczenia przyznanego na 18 miesięcy).
 • W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, o którym mowa w pkt 4, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

 

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

 

Świadczenie aktywizacyjne udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 • Definicja beneficjenta pomocy publicznej:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy.
  • Działalnością gospodarczą jest wszelka działalność polegająca na oferowaniu towarów i usług na rynku. Pojęcie to dotyczy zarówno działalności produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej i usługowej. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, w związku z czym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego prowadzić mogą także różnorodne podmioty typu non-profit.
 •  W przypadku, gdy pracodawca podlega przepisom o pomocy publicznej, zastosowanie mają:
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
 • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Podstawa prawna:
- art. 60b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

 

 Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
Utworzono: 2014-12-19 10:12 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:22
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2978
 • _O29R7JExCPnRnbXkTMoinHaFwfFMAAZ7TzC83z7HRkpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • uc_06s8EEPvNcSQwEEUYtgJLxu6Ev1Q8Q0iSRHB9DZQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • 8S-rZTmLDhV7maZnH1wZPnHvDA9Qs9CfYS1Ei9oS4M8pUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • 9EBAwJSf9iDNIN2ByzxgyTRxo2IakjnKnJX75F71UM8pUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • tqkuUTjFkHbsOwWyiObPJ-kcciKdycfkCdWplEhRjBQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • rEjahKsR_o83dWi_5t5TMOWdT787zcUvNhFkVWjYGCopUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • KAoFCtbFIaDTqo8njg6M7pngHECGLrkFxjpOBxSShfYpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • mS3mN6sndg8xQ19uZZYLsCCRTgbasRG_48XoPGuyFsQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • C9TfTyBEr4z4hNpRVFn3L1-18fvF6gUuCt5vN7InHhIpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • H0fiOLKP2yryzNNc6oY5v8dUbo7qgK1qVPNylFS9ScvnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • _BxCs0MD7yk4oIjmaXye5r_w-QpULllog81wGtw8MZXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • FV_We4VZnf3GAHAEhXFcMk1pvQBHaTFGIVW5679BYb3nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • A3UVs4f3o-ucSZ7N4Jw66KVAl-omrEzVWFle6RQ54_XnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • 0sm7mC0KaYjspwMk2HqeFxvaarfP1zesBCsSTKTrgvznDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • WsW_OhCGWPTzNqUjOCMRWzjvmzP_0Lffzhxe6JRn8B_nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • ab0FM3Olrn7qSdgOW2LliDD9oTOns0TPHPICvP-sUq_nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • Eiex8DJwdbQ828Tz4onidkC6Wm6dt9YvXqOa_XMjlCjnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • sZ8WBdlhwfib0Og53ogGgzKiEJsWvqhGA_0qH1zCVTXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • QpWk1eZiao2YakSNSsNozTtrjyPg04d-epWchsT4iBjnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • G-78BKwxwhbmSVTLUaKlU-coE1CIUQbi8AY3gese2a_nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl