PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/Swiadczenie_aktywizacyjne.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Świadczenie aktywizacyjne

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodwcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego rodzica powarcającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

Kto może być skierowany:

Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego może złożyć:

O sposobie rozpatrzenia wniosku pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

 Obowiązek utrzymania stanowiska:

 

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

 

Świadczenie aktywizacyjne udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub
  • rozporządzenie komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014).

Podstawa prawna:
- art. 60b Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)

 W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Grażyna Bartecka  specjalista ds. programów  32 4342004 wew. 258  

 

 Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 2 ]
ikona DOC Wniosek pracodawcy o świadczenie aktywizacyjne 22-06-16 08:59 333KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz