Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2Xxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqjxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kryteria i zasady w sprawie dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Starosta może zrefundować koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy:

 • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, zwanemu dalej „podmiotem”,
 • producentowi rolnemu,
 • niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)), zwanym dalej odpowiednio „przedszkolem” i „szkołą”

– dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanego dalej „opiekunem”;

 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej „żłobkiem lub klubem dziecięcym”, związanym bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, zwanemu dalej „podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne”

– dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta;

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy może być przyznana, jeżeli:

 • Podmiot nie zalega z opłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek i innych danin publicznoprawnych, oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • Podmiot nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości,
 • Podmiot prowadzi działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności),
 • Podmiot nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dn.06.06.1997r.-Kodeks karny,
 • Podmiot nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodna z prawem i ze wspólnym rynkiem,
 • Podmiot nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot
 • Podmiot nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji - Wytyczne wspólotowe dotyczace pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004r., str2)
 • Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony,
 • Podmiot spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dn. 14.07.2017 r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017 r., poz. 1380) oraz w rozporządzeniu komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub w rozporządzeniu komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz.L190,z 28.06.2014).
 • Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

 II. ABY UZYSKAĆ REFUNDACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 Podmiot ubiegający się o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia dodatkowych miejsc pracy, składa w PUP właściwym ze względu na siedzibę tego podmiotu lub miejsce wykonywania pracy , wniosek określający w szczególności:

 • oznaczenie pracodawcy – oznaczenie formy prawnej, REGON, NIP,PESEL oraz imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, datę rozpoczęcia działalności, kod PKD, adres siedziby lub zamieszkania,
 • wnioskowaną kwotę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • liczbę deklarowanych do utworzenia dodatkowych miejsc pracy,
 • rodzaj pracy jaka będzie wykonywana przez skierowanych,
 • wymagane kwalifikacje i inne wymagania w stosunku do skierowanych na utworzone miejsca pracy,
 • kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
 • liczbę zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy w poszczególnych 6 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, a w przypadku prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 6 miesięcy dział. gosp.- liczbę zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach prowadzenia działalności,
 • formę zabezpieczenia zwrotu refundacji.

Do wniosku Pracodawca dołącza:

 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / okres ważności 2 miesiące/
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych (podatki, opłaty), / okres ważności 2 miesiące/
 • oświadczenie o nie posiadaniu przeterminowanych zobowiązaniach cywilnoprawnych,
 • oświaczenie o spełnieniu warunków o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dn. 14.07.2017 r. w sprawie  dokonywania z Funduszu Pracy refundacji  kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017r., poz. 1380) oraz w rozporządzeniu komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub w rozporządzenie komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub w rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. L 190, z 28.06.2014).
 • oświadczenie, iż nie otrzymał decyzji Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającej pomoc za niezgodna z prawem i ze wspólnym rynkiem,
 • kopię dokumentu określającego tytuł prawny do lokalu, w którym mają być utworzone nowe miejsca pracy,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de  minimis

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty złożenia według kolejności zgłoszenia.

WNIOSEK PODLEGA OCENIE

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 • Zgodność formalną i merytoryczną wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach,
 • Kondycja finansową firmy umożliwiająca utrzymanie stanowisk pracy przez wymagany okres,
 • Dotychczasową współpracę z urzędem

Refundacji nie udziela sie, jeżeli łącznie z inna pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

UMOWA

 Umowa o refundacje wyposażenia lub doposażenia miejsc dla Podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą określa jednoznacznie:

 • datę zawarcia umowy,
 • strony umowy,
 • kwotę środków przeznaczonych na refundację,
 • cel na jaki zostaną przyznane,
 • zobowiązania stron,
 • zakres i formy kontroli nad sposobem wykorzystania środków,
 • konsekwencje finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • formę zabezpieczenia zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • warunki wypowiedzenia umowy w przypadku niedochowania jej warunków.

Obowiązki Pracodawcy określone w umowie:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku skierowanego bezrobotnego,
 • przeznaczenie środków na tworzenie miejsca pracy zgodnie ze szczegółową specyfikacją i harmonogramem określonym we wniosku,
 • udokumentowanie kosztów tworzenia miejsca pracy w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy ,
 • przedłożenie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy refundacji, po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych kosztów,
 • zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków,
 • utrzymanie miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją przez okres 24 miesięcy,
 • zwrot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków

 PROCEDURA UDZIELANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

I.ZŁOŻENIE WNIOSKU

II.ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ KOMISJĘ OCENIAJĄCĄ ( do 30 dni od złożenia wniosku)

III.POZYTYWNE/NEGATYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU

IV.W PRZYPADKU POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU:

 1. UMOWA O SFINANSOWANIE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA/DOPOSAZENIA STANOWISKA PRACY
 2. ZAKUP SPRZĘTU WSKAZANEGO W UMOWIE
 3. ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO Z TUT. URZĘDU NA WYPOSAŻONE STANOWISKO
 4. REFUNDACJA
 5. WYGAŚNIĘCIE UMOWY PO 24  MIESIĄCACH

 Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 wraz z późn. zmianami)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Joanna Staszczyk doradca zawodowy 32 4342790 w.267  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 3 ]
ikona DOC Wniosek o refundację wyposażenia stanowiska pracy 31-12-19 09:44 137.5KB pobierz
ikona PDF Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji doposażeń stanowiska pracy 03-02-20 07:26 582.13KB pobierz
ikona XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 21-01-19 13:03 135KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6163
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthzxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFXxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2Lxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_xh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl