Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

PAKm8e7CHtJ-0OnUXs5SAkiNYQClHCz-UgGjpYYz5HjtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

zQ7f4vLigRTUZRO_4OiysQzMvrBGO6EdRYYyq6dFbs_tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

SAolFPWlkwdXMjtaM2faBV82JuC5Y2XBbcRqj3j_oYLtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

sjrlq3j61rLLgU8cvAzUv2NDZhzUknt_MoqWuRRS42_tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż ogłoszenia o naborach są na bieżąco publikowane w zakładce AKTUALNOŚCI i FORMY AKTYWIZACJI.

Okres trwania stażu może wynosić:

 • od 3 do 12 m-cy – dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
 • od 3 do 6 m-cy – dla pozostałych bezrobotnych

Ze względu na ograniczone środki oraz duże zainteresowanie tą formą aktywizacji
PUP najczęściej zawiera umowę stażową na okres maksymalnie 6-ciu miesięcy.

 

Warunki odbywania stażu przez bezrobotnych:

 • Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu, otrzymując w zamian z Powiatowego Urzędu Pracy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 • Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych (Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i świeta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy).
 • Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.
 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzilić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 • Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.
  Po zakończeniu stażu Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu.
 • Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.
  Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

Organizatorami stażu mogą być:

 • pracodawcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gosodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników,
 • organizacje pozarządowe.

Organizator, zainteresowany przyjęciem stażysty składa w PUP wniosek
(do pobrania na końcu strony).

Informacje dla organizatorów stażu:

 • O staż może się ubiegać organizator, który prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku, a w przypadku organizatorów, którym została udzielona dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - po 12 miesiącach prowadzenia działalności.
 • Staże organizowane będą w szczególności u organizatorów, którzy:
        - deklarują zatrudnienie osobom, które ukończyły staż,
        - wykazali się dużą efektywnością zatrudnienia po usługach oferowanych przez urząd,
        - nie korzystali dotychczas z refundowanych form aktywizacji osób bezrobotnych. 
 • Staże nie będą organizowane u organizatorów, którzy:
  • znajudją się w stanie likwidacji lub upadłości, bądź w których przeprowadzane są zwolnienia grupowe,
  • w okresie do 365 dnie przez złożeniem wniosku zostali skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie
   praw pracowniczych lub są objęci postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie,
  • zalegają z opłatami w ZUS lub US,
  • nie wywiązali się z deklaracji zatrudnieniowych zawartych w umowach z urzędem pracy w okresie ostatnich
   12 miesięcy liczonych od dania zakończenia tej umowy.
 • U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
  U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Organizator na wniosku może wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.
 • Bezrobotny nie może być kierowany ponownie na staż do tego samego organizatora na tym samaym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.
 • Staż nie będzie organizowany na stanowiskach i w zawodach, które nie zapewniają możliwości nabycia nowych kwalifikacji lub umiejętności oraz przy pracach prostych (np. sprzątaczka, zamiatacz).
 • Staż nie będzie organizowany, w przypadku gdy miejsce świadczenia pracy w ramach stażu pokrywa się z adresem zamieszkania stażysty.
 • Osoby bezrobotne, które odbyły praktyczną naukę zawodu, mogą być kierowane na staż do tego samego Organizatora pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Organizator może przyjąć na staż członka rodziny pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia po zakończonej umowie na okres co najmniej 6 miesięcy. Powyższy zapis dot. także kandydata będącego członkiem rodziny osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego w przypadku spółki kapitałowej lub będącej wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 • Osoby bezrobotne nie mogą być kierowane na staż do tego samego Organizatora, u którego wcześniej pracowały.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skierowanie na staż, w przypadku gdy praca u organizatora stażu miała charakter krótkotrwały.
 • Ze względu na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz ich ograniczoność urząd może nie wyrazić zgody na organizację kolejnych miejsc stażowych w przypadku gdy organizator jest w trakcie realizacji umowy stażowej.
 • Organizator jest zobowiązany do przeszkolenia stażysty  na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.
 • Organizator stażu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
 • Po zakończeniu stażu organizator wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. 
 • W przypadku gdy wniosek składa osoba fizyczna, prowadząca działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, do wniosku należy dodatkowo dołączyć:
  - kserokopię dokumentów stanowiących podstawę prawną posiadania gospodarstwa  rolnego (akt notarialny,
     umowę dzierżawy, użyczenia itp.);
  - zaświadczenie o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym
    obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub o prowadzeniu działu
    specjalnego produkcji rolnej;
  - zaświadczenie z Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe).

Wybór ogranizatorów, z którymi zostanie podpisana umowa stażowa dokonywany jest przez Zespół ds. oceny wniosków, na podstawie obowiązujących w tut. urzędzie zasad oceny wniosków stażowych (do pobrania na końcu strony). 

Terminy posiedzeń Zespołu ds. oceny wniosków stażowych publikowane są na bieżąco
w dziale AKTUALNOŚCI

O sposobie rozpatrzenia wniosku organizator zostanie poinformowany pisemnie w terminie
30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora warunków stażu, po wysłuchaniu organizatora;
 • PUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
        - nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
        - naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy
          w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania
          na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
        - usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwała staż:

 • Jest obowiązana do zwrotu kosztów zorganizowania stażu tj. kosztów badań lekarskich i kosztów przejazdu jeżeli były refundowane przez urząd,
 • Zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:
  - 120 dni – w przypadku pierwszego przerwania,
  - 180 dni – w przypadku drugiego przerwania,
  - 270 dni – w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.

Okres pobierania stypendium:

 • Wlicza się do okresu pracy  wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Nie wlicza się jednak do:
  - okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  - okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  - stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Podstawa prawna:
- art. 53 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1482 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 
  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160)
- Regulamin organizacji przez PUP w Żorach staży dla osób bezrobotnych

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

  Stanowisko Telefon Obsługa osób na literę Adres e-mail
Edyta Grześkiewicz pok. 2
32 4342004 w. 252 A, B, C, Ć, D, E, F, Ł, Ż, Ź
Monika Dominiak pok. 3 32 4342004 w. 253 I, J, K, L
Izabela Prządka pok. 6
32 4342004 w. 257 G, H, M, N, O
Elżbieta Pergoł pok. 7 32 4342004 w. 256 P, R, U, W, Z
Danuta Hoderna pok. 8 32 4342004 w. 268 S, Ś, T
 Grażyna Bartecka specjalista ds. programów
(obsługa pracodawców)
- pok. 20
32 4342004 w.258  

Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 11 ]
ikona DOC Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 343KB pobierz
ikona PDF Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych 07-01-20 10:58 561.65KB pobierz
ikona PDF Regulamin organizacji staży 02-10-19 14:42 355.38KB pobierz
ikona PDF Zasady oceny wniosków stażowych 02-10-19 14:46 366.77KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią 21-01-19 13:03 40.5KB pobierz
ikona DOC Prośba o przedłużenie stażu 06-05-13 12:02 27KB pobierz
ikona PDF Lista obecności 21-01-19 13:03 192.12KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - RPO WSL 04-08-17 08:10 786.5KB pobierz
ikona DOC Lista obecności - PO WER 21-01-19 13:03 77.5KB pobierz
ikona DOC wniosek organizatora o przerwanie stażu 13-09-19 11:51 46.5KB pobierz
ikona DOC przerwanie stażu przez bezrobotnego 13-09-19 11:51 36.5KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Grażyna Bartecka 2020-09-03 14:34
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5371
 • G8uVSLJ9rY9Roygswl1QYPFh3DPRYM_TAdyxJgEvIQkinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • pLoRWNR7735LhMC8y-3YQMI_VZjmPZUVUmsRLvFDiusinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • jxJyzPT8mG7H88kbDzeGgDpnsDPa3jQNgg2prfVXXqAinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • AVQXEhMCRo9gBk9Ggu8nEheWPhjdokUEX67w6UStMBUinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • vPMBqwd6aNSJbWzVQ6qPk75BwF57dBaPiAxc-oqSBiIinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • ZR5d3WkX_52jB5Lxnt538z3Cm4WJtahK8WUtVDqtGycinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • sxj0muVhUOK400DppdPv3ACtR_NQy7rzW9f1SN9_s40inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • sZbUBls3T8Dk4VBcPuxLCzxxw8xmV-iARz_kOI1afsEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • 8IZqnLWLcCR4h9mMgS8rZXfv4M1_P3FP06fzNMkXeIsinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • PvsVd_z9OWZWzoPP8MWUeJvgbxHGqPOlxa6tcSDfsjntPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • bARUYkFgDs0ENcg3TQeOITJA88S2dqRDxjIXCbWqT8ztPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • sUEChXo3vrLxwEAtsMBLc7ccie6ykFgvQHjP3ZqpSL3tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • UcofxWprPxCUMuOi_-dhzuoPjSvapGiXPq0wJNwWS8LtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • EGrLu289D3bIjcgE8qGeXTp-hDmPSGHNDiqXl2fa9mftPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • 7c-fx3t1FviHc2UUlq7haUes-bBI_8J7ViWxm8gFbXDtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • gD5BiSv6aP4uMAmUcVnHmKb5lxSs3ZM4BoeSdjchLLvtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • VVyRIEh-2PWueOMI1BrajE2QEXRcImZiO7OKrakrgUftPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • V7fBqCg8lxlkTSEBJD83VjdwIVTajUJMArADGeDjeeHtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • yO-Wst2e7cRI0HkqFLIy7i8CjZG-tEuNLGE0Kib7__TtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • ZaRfCRwI9BCiIUdaj6nT54eXfxtj37w5Xb9RKAKiw-LtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl