Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Powiatowy Urząd Pracy
w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

tel. 32 434 20 14 , fax. 32 434 27 90
e-mail:

zobacz dojazd
Miasto Żory - herb

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

5Z9SUw2dfgRgJIJcEsZDbtNj8-gsfR-aExKKL-VPehvPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

zJ-5gd1rf4TIEtlOAOEKvqcqAG3bFBCiIyHiUTmBZ7DPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

2NceXqB5owLwQ1MAHxfwtUv0PYWaD-oJuOEWsMiKF8_Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

NSrJVKDunbrzYPZFeB0NjPhiIFSkvPUSBxh5ZkcLAlbPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

Zezwolenia na pracę sezonową

Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca (zasady te reguluje rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca)

 

UWAGA!!! Dla podklas PKD w ramach pracy sezonowej nie ma możliwości powierzenia wykonywania pracy w procedurze oświadczeniowej.

 • Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach rozpatruje wnioski o wydanie bądź też przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:

 • podmiotów zarejestrowanych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) mających siedzibę na terenie powiatu żorskiego;
 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG) zamieszkałych na terenie powiatu żorskiego;
 • osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie powiatu żorskiego .

 Ustawodawca przewidział dwa rodzaje wniosków:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przeznaczony dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych z wyjątkiem Agencji Pracy Tymczasowej – (Wniosek do pobrania tutaj)
 • Wniosek podmiotu działającego jako Agencja Pracy Tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego – przeznaczony tylko dla Agencji Pracy Tymczasowej – (Wniosek do pobrania tutaj)

 Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się jeżeli:

 1. cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej (patrz podklasy PKD opisane powyżej);
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie; niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju porównywalnym stanowisku;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty (chyba że przepisy przewidują zwolnienie z tego obowiązku).

 

Informacja starosty nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca, który jest obywatelem jednego z Państw takich jak:
Federacja Rosyjska, Republika Białorusi, Republika Mołdawii, Republika Gruzji, Republika Armenii
lub Ukraina.


Informacja starosty tzw: TEST RYNKU PRACY jest wydawana przez starostę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. W przypadku gdy specyfika wykonywanej pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.
 

 

Opłaty:

 
Opłata w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wynosi 30 zł (rozporządzenie w sprawie wysokości opłat)
 
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy:
 

 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
ul. Osińska 48
44-240 Żory

41 1050 1070 1000 0024 3703 5328


UWAGA !!! Ważna informacja dotycząca dowodu wpłaty
 
Dowód wpłaty musi zawierać następujące dane:

 • Nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa /imię i nazwisko oraz adres siedziba/miejsca zamieszkania pracodawcy)
 • Przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (opłata dotyczy złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub opłata dotyczy złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz pełne imię i nazwisko cudzoziemca, którego dotyczy jak i kraju jego pochodzenia.

 Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (wymieniony wcześniej). Wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Formę papierową wypełnioną w czytelny sposób, nie budzący wątpliwości, należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

Do wniosku należy dołączyć następujące elementy:

 1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy jest osoba fizyczna.
 2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi.
 3. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. dowód uiszczenia opłaty według wzoru podanego powyżej.
 5. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym jest ta agencja.
 6. oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku a w przypadkach uzasadnionych przez starostę nie wcześniej niż 90 dni przed dniem złożenia wniosku, w przypadkach gdy jest ona wymagana.
 7. w przypadku gdy była wymagana informacja starosty pracodawca przedstawia dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
 8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych.
 9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy  wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych.
 10. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności o których mowa w art. 88 ust. c ustawy.
 11. oświadczenie o niekaralności pracodawcy (zgodne z tym załącznikiem).
 •  Wnioskodawca, który złoży niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód odpowiednio w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Kto wnioskuje o zezwolenie na pracę sezonową:


Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca. W przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór pełnomocnictwa)
 
Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:

 • wydruk KRS lub CEiGD jeżeli  z jakiś przyczyn nie są dostępne w systemie informatycznym.
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający fakt posiadania gospodarstwa rolnego.

Terminy rozpatrzenia wniosku:

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach nie wymagających postępowania wyjaśniającego;
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 
Zgodnie z art. 35 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1257) do terminów wydawania decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Różne ścieżki postępowania - w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest już w Polsce, czy dopiero zamierza wjechać w celu pracy sezonowej

Postępowanie różni się w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest już w Polsce i posiada tytuł pobytowy umożliwiający wykonywanie pracy w Polsce (np. wizę z wyjątkiem wiz wydanych w celach: turystycznym (01), korzystania z ochrony czasowej (20) lub przyjazdu ze względów humanitarnych (21), czy dopiero będzie ubiegał się o wjazd do Polski - na podstawie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej, bądź w ramach  ruchu bezwizowego w związku z pracą sezonową.

„Ścieżka krajowa"

 • W sytuacji, gdy cudzoziemiec jest już w Polsce: starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia wydania zezwolenia w terminie do 7 dni lub do 30 dni, jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające. Jeśli weryfikacja przebiegła negatywnie, starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową.

„Ścieżka zagraniczna"

 • W sytuacji gdy cudzoziemiec będzie dopiero starał się o wjazd do Polski w celu pracy sezonowej, starosta weryfikuje wniosek i wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej lub odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje do 30 dni. Wpisując wniosek do ewidencji, starosta wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy przekazuje cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaświadczenie to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP;
 • Po przyjeździe cudzoziemca pracodawca informuje powiatowy urząd pracy o tym fakcie, przedstawia kopię paszportu cudzoziemca oraz podaje jego adres zamieszkania na terytorium RP (wzór informacji, który składa pracodawca w związku z ww. okolicznościami znajduje się tutaj). Po spełnieniu ww. obowiązku starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową. Pamiętać należy, że wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny tylko 120 dni – jeżeli po tym okresie starosta nie otrzyma potwierdzenia, że cudzoziemiec podejmie pracę w późniejszym terminie, umorzy postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową.
 • Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu przez podmiot o przyjeździe cudzoziemca. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wydanych wcześniej przez urząd. 

 Kiedy starosta odmawia wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca?

 • Starosta odmawia wydania zezwolenia, gdy podmiot powierzający pracę nie spełnił wymogów proceduralnych dot. udzielenia zezwolenia na pracę albo był karany w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcom, tj. dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego;
 • Starosta może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli z okoliczności wynika, że uzyskane zezwolenie może zostać wykorzystane niezgodnie z celem lub uzyskane jest dla pozoru. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot powierzający pracę nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków;
 • W przypadku decyzji odmownej, podmiot ma możliwość odwołania się do organu drugiej instancji – ministra właściwego do spraw pracy.

 Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową 

 • Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w zezwoleniu;
 • Pracodawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia czy agencyjna), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy).

Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową:

 • Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do strefy Schengen;
 • W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali w celu innym niż praca sezonowa zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu nie dłuższy niż 9 miesięcyOkres ten liczony jest łącznie z okresami wskazanymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie nowego zezwolenia:

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca  umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

Jeżeli podmiot jest agencją pracy tymczasowej, spoczywa na nim jednak obowiązek poinformowania właściwego urzędu pracy o zmianach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą  grzywny.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca dla pomiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej oraz wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca dla pozostałych podmiotów)

 • Dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy wjechali w celu pracy sezonowej, tj. dla których był uzyskiwany wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (wiza „sezonowa", ruch bezwizowy w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji);
 • Wydawane jest w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu lub w celu podjęcia pracy u innego podmiotu;
 • wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym nie jest dłuższy niż 9 miesięcy roku kalendarzowego;
 • Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy, natomiast u nowego pracodawcy – do 30 dni;
 • W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

 

 

Podstawy prawne procedury:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz 1482  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. z 2012 r. poz.769).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) .
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2345).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2350).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Korduła Pośrednik pracy 32 4342004 w. 254
Agnieszka Nowak Referent 32 4342004 w. 263
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Praca sezonowa cudzoziemców [ 10 ]
ikona DOC Informacja pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca 30-04-19 14:20 79.5KB pobierz
ikona DOC Wniosek praca sezonowa 30-04-19 14:14 138KB pobierz
ikona DOC Wniosek praca sezonowa agencja pracy 30-04-19 14:13 149KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przedłużenie dla pozostałych 30-04-19 14:13 127KB pobierz
ikona DOC Wniosek o przedłużenie dla agencji 30-04-19 14:13 134.5KB pobierz
ikona DOC Rekomendowany wzór pełnomocnictwa 30-04-19 14:13 39.5KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie o karalności praca sezonowa 30-04-19 14:12 96.5KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń 29-12-17 11:53 854.16KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozp. w sprawie podklas działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 10-05-21 09:07 106.96KB pobierz
ikona PDF Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową ... 29-12-17 12:29 98.61KB pobierz
Utworzono: 2017-12-29 10:44 | Redagował: Małgorzata Celebańska 2019-11-26 08:59
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4820
 • EufnqPuzM7zDrntYflMH3amnKwCOGqhSBogwr04YhCelsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • coGABx24gPigbAMHHbG_xwXFvIBhiSivfAz5mLQhdTelsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • U-80uEc-_KGw8v1arFQ9iIkC6P_vIVQP-rLSls1434KlsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • 7aU9Diq6rSj4Xy7ycsR8FkU_vG7Ud8FNZSkYmfzVLNWlsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • vWhWPRYUm6tPjizvelwiSmK2JE2VTa58g2VvZP_BWV6lsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • l7LWQdOGQi_fVAktePh5BvohyNiPjA0K_qV2BesQcKylsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • 6d_kBRZp-rdvNopsou-Trrdakp4R9UE6DyC2spcI6yqlsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • DDiqFQvCCCruZL6mZRKLNyKy7OjdSl-ordAI7dO-jV2lsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • m48tGEhsRvZr1sDUpTx1e7KYZoVMabZNRhFs9AOrAtalsbZjj1YUrqnOZMHDoTawW4NCYsRmmNy7Csu-teNJkw

 • G2V_-vbAL4eN6na03qGbACywafvkkZbDwMeLwu-9gr_Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • w9Buqw9zTVnTAE08kC_cEqvGjAD5FYf8aBEWKmE4AGzPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • J7BcHzjKMSdXI0JvOUP-XLQmxf0fozXD4NotLkraJ6jPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • nK5FpnIO610vuwWkNmbU5MCH1gU5VaOMw23I0K--j87Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • DzxLVUc_g4V7671AtM2o85bk0yFPSxhTXMXn4UJTyN7Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • iEp1CAcCCZ0y5vnswSOvlWdHS6MUjKN-4xen1NVmM3vPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • BPdaJsFY39lBjWoOrt-Z6fR8H_VJ5p7rsf4f23eY3W3Pbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • VRjpT8Zr0YhByaINYINwxK7yqfGStRIX9Q3NE3ueljTPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • hZTZ6y6imDSPDFsfw6E5vVluM8DblDteOtZldrev1OHPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • iiLAIwStHM94iNDXQ6vBkHEy9LmNbTG7Bdbe9-iaqHvPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

 • WRn6GRAPJKtTNpSN3dH2AA6VZYjPRJohnoI0dQST_iDPbp7tPMimluMa_kkG0p70lmCQm4H0lkLAxyaaStCc3Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl