PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/uslugi_elektroniczne/rejestracja_przez_internet.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestracja przez Internet

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach prowadzi usługę rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy istnieje możliwość dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego:

www.praca.gov.pl

Rejestracji elektronicznej można dokonać na dwa sposoby :

  1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy

Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jest to pełna rejestracja, która nie wymaga wizyty w urzędzie. Dniem rejestracji jest dzień, w którym osoba złożyła wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

  1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy

Ten tryb rejestracji jest to tzw. ”wstępna rejestracja”. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy może przekazać do urzędu wymagane dane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej. Powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie , nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych - w celu dostarczenia wymaganych dokumentów do rejestracji i dokonania tej rejestracji.

Dniem rejestracji jest dzień, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy i złożyła oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o prawdziwości przekazanych przez nią danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, rejestracja nie zostanie dokonana a przekazane dane są usuwane z systemu.

Taki sposób elektronicznej rejestracji nie wymaga podpisanego wniosku o dokonanie rejestracji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.